Algemene voorwaarden

1 Januari 2013 / Algemene levering – en verkoopvoorwaarden ‘Lizer de Avant-garde’.

1. Aanbieding en overeenkomst
Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten van ‘Lizer de Avant-garde’, hierna te noemen Opdrachtnemer, die kunnen worden gekenmerkt als organisatieadvies, consultancy, training of opleiding (Masterclasses), zowel telefonisch als persoonlijk; hierna te noemen: “Verkoopvoorwaarden”.
Deze Verkoopvoorwaarden zijn een aanvulling op, geen vervanging van, de “Algemene verkoopvoorwaarden voor producten en diensten (inclusief advies, coachen, consultancy, training of opleiding)”, hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”.
De Algemene verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. Afwijkingen van de hierboven genoemde Verkoopvoorwaarden en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Afspraken en toezeggingen zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen in offertes hebben een geldigheidsduur van 2 (twee) weken.

2. Vertrouwelijke informatie
Alle gegevens die de opdrachtgever in het kader van de uit te voeren werkzaamheden aan Opdrachtnemer verstrekt en die niet door de opdrachtgever openbaar zijn gemaakt, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
Alle medewerkers van Opdrachtnemer hebben betreffende deze informatie geheimhoudingsplicht. Het door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bedrijfsnamen van haar opdrachtgevers bekend te maken met inachtneming van het bovengestelde.
De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke ‘Lizer de Avant-garde’ verstrekt in het kader van de opleiding/training, blijven berusten bij ‘Lizer de Avant-garde. Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door ‘Lizer de Avant-garde’ verleent de klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Afnemer vrijwaart ‘LIzer de Avant-garde’ voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door ‘Lizer de Avant-garde’ van de door de Afnemer aan ‘Lizer de Avant-garde’ verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

3. Werk- en rusttijden
Indien opdrachtnemer werkzaamheden verricht op de locatie van de opdrachtgever worden werktijden gehanteerd conform de bij de opdrachtgever geldende reguliere werk- en rusttijden.

4. Medewerking door opdrachtgever
Indien wordt overeengekomen dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij de opdrachtgever op locatie worden verricht, verplicht de opdrachtgever zich tot het verzorgen van adequate huisvesting en stelt middelen ter beschikking zodat de werkzaamheden efficiënt uitgevoerd kunnen worden.

5. Kosten en prijsafspraken
Tenzij in de aanbieding of overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld zijn alle prijzen en tarieven exclusief 21% omzetbelasting (BTW), reiskosten en verblijfkosten. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor verreden kilometers € 0,40.
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
c. Indien opdrachten een looptijd van meer dan drie maanden hebben, zullen de verschuldigde kosten per maand in rekening worden gebracht.
d. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niet gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief tijdens de overeengekomen dienstverlening.
e. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en deze niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van hem mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen.
5.2 In alle gevallen wordt gewerkt op basis van nacalculatie. Indien in de schriftelijke bevestiging van de aanbieding of overeenkomst uitdrukkelijk een vaste prijs wordt genoemd, dan alleen gelden vaste prijzen. Reistijden voor de afstand vanaf de vestigingsplaats van de opdrachtnemer tot aan de locatie waar de werkzaamheden door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever worden verricht en die de duur van 1 uur enkele reis per auto overschrijden, worden als te factureren tijden beschouwd.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen en wel 1. jaarlijks per 1 januari zonder aankondiging vooraf en 2. tussentijdse aanpassingen, welke uiterlijk één maand vooraf aangekondigd worden.
5.4 Opdrachtnemer factureert per maand op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is 2 (twee) weken na factuurdatum.
5.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het opvolgen van adviezen van welke aard ook door opdrachtnemer gegeven. Bij in gebreke blijven van opdrachtnemer wordt haar aansprakelijkheid begrensd door het bedrag dat binnen het kader van de opdracht inmiddels is gedeclareerd tot een maximum van € 5.000,00 (vijfduizend Euro), exclusief BTW.

7. Annulering opdracht
Voor werkzaamheden, waarvan de einddatum of het eindresultaat niet nader zijn vastgesteld, geldt een opzegtermijn van 1 (één) maand.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ‘Lizer de Avant-garde’ ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ‘Lizer de Avant-garde’ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan welke niet aan ’Lizer de Avant-garde’ kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Inhuur freelancers (geen gezagsverhouding)
Opdrachtnemer voert werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen zijn uitdrukkelijk overeen gekomen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat t.a.v. deze werkzaamheden.

10. Klachten
De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de diensten deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de dienst een schriftelijke klacht over de uitvoering van de dienst indienen bij de directie van ‘Lizer de Avant-garde’ via info@lizerdeavantgarde.nl.
De directie stuurt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging en draagt de klacht over aan de Klachtencommissie. Binnen 4 weken zal de indiener van de klacht op de hoogte gebracht worden van de bevindingen van de Klachtencommissie.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

Call to Action

Liever teruggebeld worden?

Kies uw dagdeel, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Bel mij terug